Saturday , September 23 2023

Santa Ana thực hiện luật ổn định tiền thuê nhà

SANTA ANA, California (NV) – Sau khi ban hành quy định ổn định tiền thuê nhà và trục xuất có lý do chính đáng ngày 18 Tháng Mười Một, 2022, Santa Ana thành lập ban “Rental Registry” (Báo Cáo Phòng Cho Thuê) để thực thi quy định này, thông cáo báo chí của thành phố cho biết hôm 25 Tháng Tám.

Quy định mới này chỉ áp dụng cho căn nhà nhiều gia đình như “duplex, triplex, fourplex” hay chung cư chứ không ảnh hưởng gì đến nhà riêng (hay phòng trong nhà riêng) cho thuê.

Theo thông tin thành phố, chủ nhà cho thuê phải báo cáo căn nhà cho thuê với “Rental Registry,” cập nhật thông tin căn cho thuê, cập nhật thay đổi, gửi thông báo, và thanh toán phí ghi danh thuê nhà cho thành phố (nếu có) theo quy định ổn định tiền thuê nhà và trục xuất có lý do chính đáng của thành phố.

“Rental Registry” mở từ ngày 15 Tháng Tám, và có thông tin trên trang web của thành phố.

Để cung cấp hỗ trợ tối đa, thành phố có đăng một trang web chi tiết với nhiều thông tin dành cho chủ nhà, hội thảo trực tuyến hằng tuần, có nhân viên giúp đỡ và có máy điện toán tại trung tâm Santa Ana WORK, một địa chỉ email [email protected] và một đường dây trợ giúp theo số (714) 667-2209. (ĐG) [đ.d.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *