Friday , February 23 2024

Hạn chót 31 Tháng Ba: Medicare Ghi Danh Tổng Quát và Ghi Danh/Thay Đổi HMO

Tracy Phạm Anh Trâm là cố vấn về Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên tiểu bang California, làm việc cho chương trình Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP – Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging-Southern California (COASC), có văn phòng ở Irvine.

Tracy Phạm Anh Trâm

*Hỏi: Tôi đang có bảo hiểm sức khỏe Medicare qua chương trình HMO, tôi bỏ lỡ cơ hội thay đổi sang một chương trình HMO mới trong cuối năm 2023. Bây giờ tôi muốn đổi qua một HMO khác tôi phải làm gì?

-Đáp: HMO là một chương trình của Medicare, Tổ Hợp Medicare Advantage (MA). Bà có thể ghi danh hay thay đổi sang một chương trình bảo hiểm HMO khác trong thời gian này, tức là từ ngày 1 Tháng Giêng đến ngày 31 Tháng Ba hằng năm. Bảo hiểm của bà sẽ bắt đầu từ đầu tháng sau.

Điều cần lưu ý nhất là tất cả các thuốc theo toa của bà phải được chương trình HMO mới này bao trả. Xin bà gọi HICAP đường dây tiếng Việt 714-560-0035 để được giúp đỡ lựa chọn miễn phí một HMO tốt nhất cho trường hợp của bà.

Nhân đây cũng xin nói rõ thêm về thời gian ghi danh quan trọng này. Thời Hạn Ghi Danh từ ngày 1 Tháng Giêng đến ngày 31 Tháng Ba hằng năm dành cho hai trường hợp: Ghi Danh Tổ Hợp (MA) và Ghi Danh Tổng Quát (General Enrollment Period – GEP):

-Ghi Danh Tổ Hợp (MA): Có hai loại tổ hợp: Tổ hợp không có chương trình thuốc đi kèm (MA only) và tổ hợp có chương trình thuốc đi kèm (MA-PD). Đây cũng là cơ hội cho quý vị nào đã ghi tên vào một MA trong thời gian Ghi Danh Hằng Năm (Annual Enrollment Period – AEP) chấm dứt vào Tháng Mười Hai năm trước và đổi ý muốn ghi tên vào một MA khác. Quý vị chỉ có thể thay đổi bảo hiểm theo chương trình  bảo hiểm quý vị đang có lúc đó, từ:

+MA-PD qua một chương trình MA-PD khác. Bằng cách ghi tên vào chương trình MA-PD mới, quý vị sẽ tự động bị rút tên khỏi MA-PD cũ.

+MA-PD trở lại chương trình Medicare Căn Bản (Original Medicare) và mua một chương trình Bảo Hiểm Thuốc Riêng (PDP). Bằng cách ghi tên vào chương trình thuốc riêng PDP mới này, quý vị sẽ tự động bị rút tên khỏi MA-PD cũ và trở về Medicare Căn Bản.

-Ghi Danh Tổng Quát (GEP): Nếu quý vị bỏ lỡ không ghi danh vào Medicare Part A hay Part B trong Thời Hạn Ban Đầu hay Đặc Biệt (IEP/SEP), quý vị có thể ghi danh trong thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Ba hằng năm, và bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng sau tiếp theo tháng ghi danh.

-Nếu quý vị đã bỏ Medicare Part A hay Part B bây giờ muốn ghi tên lại, quý vị có thể ghi danh trong thời gian này, và bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng sau tiếp theo tháng ghi danh.

Quý vị có thể bị phạt 10% số tiền lệ phí cho Medicare Phần B (10% cho mỗi chu kỳ 12 tháng).

Ghi chú:

-Thời Gian Ghi Danh Ban Đầu (Initial Enrollment Period – IEP) cho Phần A và B là bảy tháng, bắt đầu ba tháng trước tháng đủ điều kiện Medicare của quý vị và kết thúc ba tháng sau tháng đủ điều kiện. Tháng đủ điều kiện là tháng Sinh Nhật lần thứ 65. Nếu quý vị dưới 65 tuổi và đang lãnh Bảo Hiểm Khuyết Tật (SSDI) do bị khuyết tật khi đi làm, tháng đủ điều kiện là tháng thứ 25 kể từ khi nhận được SSDI.

-Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (Special Enrollment Period – SEP) cho Phần B, dành cho những người trên 65, nhưng trì hoãn ghi danh vào phần B bởi vì họ vẫn đang đi làm và có bảo hiểm sức khỏe của sở làm. Khi quý vị ngừng làm việc hoặc hết bảo hiểm y tế của sở, quý vị có thời gian ghi danh đặc biệt SEP để ghi danh vào Phần B. Thời gian ghi danh đặc biệt này là tám tháng sau khi nghỉ việc làm hoặc hết hạn bảo hiểm, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Nếu như quý vị ghi danh cho Phần B trong Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt (SEP) này, quý vị sẽ không bị phạt vì ghi danh muộn cho Phần B.

*Hỏi: Tổ Hợp MA cung cấp quyền lợi giúp giảm chi phí bảo hiểm Medicare Phần B hằng tháng (Part B reimbursement) là gì?

-Đáp: Quyền lợi này giúp thành viên trả cho chi phí bảo hiểm Medicare Phần B mỗi tháng. Số tiền giảm trừ này tùy thuộc vào từng chương trình. Nếu quý vị là thành viên của chương trình MA có quyền lợi này, thì khoản giảm trừ sẽ do Medicare thiết lập và được quản lý thông qua Cơ Quan An Sinh Xã hội.

Tùy thuộc vào cách quý vị trả tiền cho chi phí bảo hiểm Medicare Phần B mỗi tháng, khoản giảm trừ này có thể được tính qua tín dụng (credit) vào séc An Sinh Xã Hội hoặc tính qua khoản tín dụng (credit) hoàn trả vào bảng chi phí bảo hiểm Medicare Phần B (Part B premium statement) của quý vị. Việc giảm trừ này có thể phải mất vài tháng, tuy nhiên quý sẽ nhận được toàn bộ khoản tín dụng (credit) trợ giúp trả cho chi phí bảo hiểm hằng tháng của chương trình.

*Hỏi: Tôi đang được thụ hưởng Medi-Medi & Extra Help LIS với chương trình mua Thuốc Phần D miễn phí hằng tháng trong năm 2023. Hôm nay tôi nhận được thư đòi trả tiền phí bảo hiểm thuốc mỗi tháng là $14.20. Tôi phải làm gì?

-Đáp: Năm 2024, phí bảo hiểm (premium) của chương trình thuốc này đã thay đổi cao hơn mức chuẩn. Bà có thể ghi danh đổi qua chương trình chuẩn (benchmark plan) khác không phải trả tiền phí hằng tháng; miễn là tất cả thuốc theo toa mà bà đang dùng nằm trong danh sách thuốc theo toa (formulary) của chương trình. Xin gọi HICAP 714-560-0035 (tiếng Việt) để được giúp đỡ tận tình miễn phí và khách quan.


Xin liên lạc với HICAP qua số điện thoại 714-560-0035 (tiếng Việt) hay 1-800-434-0222 (statewide). Hay vào trang nhà www.coasc.org/vi/hicap có tin tức của HICAP bằng tiếng Việt. Dịch vụ cố vấn Medicare của HICAP hoàn toàn miễn phí, vô tư và khách quan.

Chương trình HICAP được tài trợ một phần từ ngân khoản số 90SAPG0094-04-03 của cơ quan U.S. Administration for Community Living (ACL), Department of Health and Human Services, Washington D.C. 20201. Cơ quan nhận tài trợ của chính phủ được khuyến khích trình bày tự do những tìm hiểu và kết luận của họ. Do đó, nhận xét và ý kiến của cơ quan không cần thiết phải đại diện cho sự đòi hỏi từ chính sách của ACL. Chương trình này được California Department of Aging và Orange County Board of Supervisors hỗ trợ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *